Your search results

คาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จทั้งปี1.25แสนหน่วย

Posted by Apissara on August 17, 2013
| News
| 0

ศูนย์ข้อมูลฯเผยครึ่งปีแรกมีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ 57,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 พื้นที่กรุงเทพฯมากที่สุด ระบุบ้านเดี่ยว-ห้องชุด มียอดสร้างสร้างเสร็จลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 2 คาดทั้งปี 56 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จแตะ 1.25 แสนหน่วย ขณะที่หน่วยโอนกรรมสิทธิ์รวมกัน 76,800 หน่วย มูลค่า 184,500 ล้านบาท

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ รายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ และข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) สำรวจงวดครึ่งปีแรก ปี 2556
สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ พบว่าในครึ่งแรกของปี 2556 มีหน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่รวมประมาณ 57,300 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 53,800 หน่วย Continue Reading

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator