Your search results

สาระหน้ารู้ เกี่ยวกับค่าส่วนกลางคอนโด ตอน 2

Posted by Napatsanan Pipattanakitphuvadol on June 23, 2015
| News
| 0

ค่าส่วนกลางคอนโด มีสิทธิเพิ่มขึ้น ได้หรือไม่? 

แน่นอนที่สุด ค่ะ ค่าส่วนกลางคอนโดสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ เช่น จากเดิม เรียกเก็บอยู่ที่ 40 บาท ต่อ ตารางเมตร หากทางนิติบุคคล ทำการแจ้งว่า ค่าส่วนกลางดังกล่าว ไม่สามารถที่จะรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ในปีถัดไป อาจมีการเรียกประชุม เจ้าของร่วม เพื่อขอขึ้นค่าส่วนกลางดังกล่าว โดยทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากมติที่ประชุมเจ้าของร่วมเป็นลายลักษณ์อักษร เสมอ

 

ค่าส่วนกลางคอนโด นิติบุคคลสามารถเอาไปลงทุนได้หรือไม่? 

กฏหมายของนิติบุคคล ไม่ได้กำหนดชัดเจน ซึ่งอยู่ที่การตีความ โดยปกติแล้ว จะฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งถือว่ามีความปลอดภัย และมีสภาพคล่อง  แต่เนื่องว่า อัตราผลตอบแทนจากการฝากธนาคารนั้นไม่สูง  นิติบุคคลหลายๆท่าน อาจจะนำเสนอทางเลือกที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดย ทางออกที่ดีที่สุด คือ การเรียกประชุมลูกบ้าน เพื่อออกเสียง แก้ไขข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดให้นำเงินไปลงทุนรูปแบบดังกล่าวได้  พร้อมระบุเป็นลายลักษณ์อักษร หากกระทำเช่นนี้ ย่อมไม่ผิด

 

ห้องที่ยังไม่มีคนซื้อ ใครเป็นคนจ่ายค่าส่วนกลาง ? 
คำตอบคือ เจ้าของโครงการเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางตรงนี้ค่ะ เนื่องจากข้อกำหนดของกฏหมาย ระบุเลยว่า “เจ้าของ หรือผู้พัฒนาโครงการ เป็นเจ้าของยูนิตที่ยังไม่ได้ขาย และภาระจ่ายค่าส่วนกลาง คือ ภาระของเจ้าของร่วมทุกคน” เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้าของโครงการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และเงินกองทุนของยูนิตที่ยังไม่ได้ขายไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งขายยูนิตนั้นๆได้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Advanced Search

    ฿ 12,000 to ฿ 500,000,000

  • Mortgage Calculator